כללי

1. אתר האינטרנט  co.il(להלן: “האתר”) מופעל על ידי הובי לנד, ח.פ. 558529814 (להלן: “Hobby Land” או “החברה”) שמענה הרשום הינו: שגרות הנשיא109 חיפה.

תנאי רכישה

 1. 1. היפרטוירשאית למנוע מכל משתמש מהמכירות את האפשרות לרכוש מוצרים בחנות האתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה ו/או נימוק על כך מראש.
 2. 2. אםהנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. 3. ביצוערכישה באתר, רשאי לערוך כל משתמש שנרשם כאמור בתקנון זה ואשר עונה על הקריטריונים הבאים: (א) מלאו לו 18 שנים; (ב) ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ג)  המשתמש בעל כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ניתן לבצע את הרכישה באתר, ומסירת פרטי כרטיס האשראי גם באמצעות הטלפון שמספרו (054)751-67-73.
 4. 4. אספקתהמוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.
 5. 5. רקהכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלה יחייבו את היפרטוי  כלפי הרוכשים בחנות האתר.
 6. 6. היפרטוי שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה  מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 7. תשלוםעבור הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתקף , הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין.
 8. 8. אתמספר כרטיסך ופרטיו  תידרש להזין במקום המיועד לכך. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה

אספקה

 1. 1. אספקתהמוצרים ושליחתם תתבצע תוך 7 ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א’- ה’, ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם נעשתה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, Hobby Land עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
 2. 2. לחילופין, תוכללבחור בעת ביצוע ההזמנה באפשרות לאיסוף עצמי מאחת מחנויות Hobby Land  בישראל, על פי בחירתך בכפוף להימצאותו של המוצר שהוזמן במלאי החנות.
 3. 3. משלוחהמוצר יבוצע באמצעות שליח או שירות דואר רשום (בהתאם לשיקול דעתה של Hobby Land) מטעם חברת דואר ישראל בע”מ ובהתאם לנהליה.
 4. 4. משלוחהמוצרים ואספקתם יעשו אך ורק בהתאם למדיניות הקבועה במסמך זה ו/או מדיניות חברת דואר ישראל בע”מ  ובכפוף לשיקול דעתה של היפרטוי . להיפרטוי  שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח. ככל ועדיין תהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר לידיך תתבצע באחת מחנויות Hobby Land בישראל כפי שיבחר על ידך במועד ההזמנה ובכפוף להימצאותו של המוצר במלאי החנות. עיכוב בשליחת המוצר על ידי Hobby Land, או חברת דואר ישראל בע”מ לא תהווה עילה לתביעה ואין הלקוח זכאי לתבוע כל פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף מעבר לשווי העסקה עצמה.
 5. 5. בתחתיתדף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד”כ מרגישות מוצר לחום או קור, שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיו”ב. במידה ובחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד – כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים.
 6. 6. במידהשבחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח, הם יסופקו לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר באמצעות שליח או  שירות דואר רשום מטעם חברת דואר ישראל בע”מ. אנו מנועים מאספקת משלוחים, בכל דרך שהיא, לכתובת שהיא ת.ד.
 7. 7.  בעתהאספקה, רשאית Hobby Land  לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה. במידה שמוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה או תביעה כלפי האתר ובקשר עם העסקה.
 8. 8. ידועלך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ו/או היפרטוי ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או , בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
 9. 9. במקרהשל הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Hobby Land  או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

https://www.kolzchut.org.il/he/